قربان شما از کرج قضنفرالدوله

26 Oct

جان من پاسخش این است که درصد کتابخوان در ایران حتا یک ٬ یک ناچیز هم نیست. دختران ایران در فکر اصلاح دماغند و مردان ایران در خیابان بدنبال متلک پراکنی و دست درازی به زن و دختر مردمند. پ.لدار ها در حال فحشا پروریند و بی پولها در مظلومنمایی ید طولایی دارند. در واقع اسلام ناب اندیشه و خرد ایران و ایرانی و در هر کجا که رفته اخته کرده است. مردم ایران مردمی هستند که بصورت چندین بار احمقانه زندگی میکنند. یکبار بصورت احمقانه ای صبورند٬ یکبتر دیگر همگی بصورت احمقانه ای کلاه بردارند. از روشنفکر و دکتر و مهندسش گرفته تا دربان و شهردار و تات همین رهبر مخنث انقلاب. یکبار دیگر هم بصورت احمقانه ای دینخویند٬ یکبار هم بصورت احمقانه دو رو و دورنگ و منافقند٬ یک بار دیگر هم بصورت احمقانه ای تجمل پرستند بی آنکه حتا بویی از مدرنیته برده باشند. و سرانجا بصورت احمقانه ای حتا یکبار از خودشان نمی پرسند که آخر چرا دنبال فقط جنس خارجیند!!! دوا می خواهند بخرند در داروخانه بدنبال جنس خارجیند. می خواهند شیر برای بچه اشان بخرند ابرام می کنند که حتما خارجی باشد٬ میخواهند کاپوت بخرند حتما باید خارجی باشد٬ میخواهند کریستال بخرند حتما باید خارجی باشد٬ میخواهند ظرف و ظروف برای عروس و داماد بخرند حتما باید خارجی باشد٬ میخواهند خرید کنند … و خلاصه از شر مرغ تا جوون آدمشان باید خارجی باشد. اگر دور بر خودشان را نگاه کنند حتا یک قلم جنس ندارند که ساخته ی صددرصد خودشان باشد. حتا آردشان هم و نانشان هم خارجی شده. این مردم خلق قهرمان و مردم شریف و عزتمند و دارای کرامت ایران از خودشان نمی پرسند که آخر چرا حتا کفن و مهر نماز و کلید بهشتشان هم از چین و ماچین و آلمان و انگلیس و فرانسه و آمریکگای جنایتکار و اسراییل ملعون می اید. جالب است که رکعت شمارشان هم به صورت انبوه از چین می آید تا مبادا یکی کم و یا یکی زیاد به خداوند بفروشند!!!! ای زکی به این مردم هوشمندو حیف آن چند تا دانشمند که این مردم وارثینشان باشند. بله به خاطر همینها نه ولتر می آید و نه کانت و نه نیچه و نه اسپینوزا و نه هایدگر و نه ارسطو و نه فقط باید دلتان را به آمد شد های نخبگانی چون امام خمینی و امام خامنه ای و امام شجونی و امام خلخالی و امام شریعتی و امام خاتمی و رفسنجانی و فرزند امام زمان حاج محمود احمدینژاد و باب المومنین حسن فریدون روحانی و امیران عضبشان امام علی و این سردار سلیمانی و فیروزآبادی و جعفری حاج روباه اجمدی خاتمی خوش کنید. بله نادری نیست باید اسکندری پیدا شود. اسلام ناب جزاین نمی رویاند. از مزبله خود همان ترواد که دراوست. قربان شما از کرج قضنفرالدوله

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: