قطارِ لنین، به فارسی و انگلیسی: مجید نفیسی — اشتراک eshtrak

25 Oct

قطارِ لنین مجید نفیسی و ناگهان او را دیدم در قطاری که شبانه از آلبانی به شیکاگو می رفت. من از کانادا می آمدم و افسونِ دخترِ کُبِکی هنوز با من بود. نزدیک دریاچه ی مرزی شامپلین بلوطی کهن, راه را بر ما بست. هر دو از قطار پیاده شدیم و او در زیرِ تگرگ […]

via قطارِ لنین، به فارسی و انگلیسی: مجید نفیسی — اشتراک eshtrak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: